minio

minio

MinIO is a high performance object storage server compatible with Amazon S3 APIs

Mirror of https://github.com/minio/minio